Dubai, UAE Burj Khalifa là tòa nhà biểu tượng cho sự phát triển và các chính sách mở cửa đầu tư vốn nước ngoài vào thành phố sa mạc không bóng người này. Tòa nhà hiện nay là tòa nhà cao nhất thế giới (821m )được hình thành vào năm 2010. Đương nhiên đây